EU
Vihreän siirtymän gaala

Biocluster Finland osallistui COOPID- ja EU AgriResearch 2023 -konferensseihin

Biocluster Finland osallistui COOPID- ja EU AgriResearch 2023 -konferensseihin

COOPID on Horisontti 2020 EU-rahoitteinen hanke, jonka tehtävänä on edistää biotalouden kehitystä maatalouselintarvikesektorilla. COOPID-hanke on lisännyt biotalousklusterien yhteistyötä biotalousalan tiedon siirtämiseksi. Hankkeessa on käytetty innovatiivisia tiedonjakotekniikoita alkutuotannon alalla.

COOPID-hanke toteutti COOPID Bioeconomy Conference -tapahtuman 31. toukokuuta Brysselissä. Virallisena #EUGreenWeek 2023 -kumppanitapahtumana, konferenssi toi yhteen teollisuuden asiantuntijoita, julkisen sektorin edustajia, alkutuottajia ja sidosryhmien edustajia. COOPID-biotalouskonferenssin kiehtovissa keskusteluissa, joissa oli mukana yli 130 rekisteröitynyttä osallistujaa, nousi esiin useita oivaltavia näkökulmia. Ne laajensivat ymmärrystä biotalouden mahdollisuuksista ja sen kohtaamista haasteista. Anne Sormunen Biocluster Finlandista edusti paneelikeskustelussa suomalaista näkökulmaa.

Nuorten maanviljelijöiden roolin todettiin olevan äärimmäisen tärkeä eurooppalaisen ruokatuotannon tulevaisuudelle. COOPID-hanke on toteutettu Suomessa ProAgrian toimesta. ProAgria pyysi Biocluster Finlandia arvioimaan Ranskan Grand-Estin biotalousaluetta ja ottamaan osaa biotalousalueiden hyvien käytänteiden kansainväliseen jakamiseen. Tämän lisäksi eurooppalaisille hankekumppaneille ja lähettiläille järjestettiin syksyllä 2022 kaksi aluetutustumista Oulussa ja Haapavedellä. Vierailijoille esiteltiin suomalaista maa- ja metsätaloutta, niihin kytkeytyvää kiertotaloutta sekä bioenergian hyödyntämistä.

COOPID uskoo kestävään alkutuotantoon. Eri maiden viljelijät hyötyvät uusimmista tekniikoista, jotta biotalousalan kasvaa kannattavaksi liiketoiminnaksi.

COOPID jakoi EU-alueen menestystarinoita ja järjesti alkutuottajille vierailuja, jotta nämä oppisivat muiden onnistumisista ja jakaisivat kokemuksiaan eteenpäin.

Esiin nousi kahdeksan suositusta kahdeksalle menestystekijälle:

1. Sivutuotteiden ja jätevirtojen lisääntynyt arvo. ”Alkutuottajien tulisi nähdä itsensä biotalouden toimijoina.”

2. Kierrätetään ravinteet ja hiili takaisin alkutuotantoon. ”Katse biotaloutta pidemmälle.”

3. Uusiutuva energia keskeisenä elementtinä. ”Anna painoarvoa lopputulokselle”

4. Innovatiivisten teknologioiden soveltaminen. ”Jätä tilaa luovuudelle ja ole avoin sekä yhteistyölle että oppimiselle”

5. Pääomaa välttämättömiin investointeihin. ”Biotalous liiketoimintamallina – laajempaa kuin maatalous”

6. Uusia yhteistyötapoja arvoketjuissa. ”Lisäarvoa asiantuntijoiden tekemällä yhteistyöllä”

7. Innovaatio-osaaminen. ”Havainnollista asiantuntijoiden kehittämillä aidoilla esimerkeillä, jotka täydentävät kokemustasi”

8. Osuuskunnilla on suuret edut. ”Yhteistyö tarjoaa kaavan, jolla vastataan tuleviin haasteisiin.”

Lisätietoa: www.coopid.eu

EU AgriResearch Conference 2023

Tämän vuoden tapahtuma keräsi yli 500 osallistujaa Brysseliin. Osallistujiin lukeutui tutkijoita, maanviljelijöitä, maaseutuyhteisöjä, teollisuuden edustajia, neuvonantajia, julkisen sektorin edustajia, kansalaisia sekä kolmannen sektorin edustajia. Vieläkin useammat seurasivat tapahtumaa verkon välityksellä.

Konferenssi toi esiin kriittistä ajattelua siitä, miten tutkimuksella ja innovaatioilla voidaan vastata maa- ja metsätalouden sekä harvaan asuttujen alueiden kohtaamiin haasteisiin, miten nykyisiä toimintoja ja saavutuksia voidaan parantaa sekä mitä uusia mahdollisuuksia tulisi tutkia. Osallistujat haastettiin määrittämään tutkimuksen ja innovaation painopisteitä, joiden kautta EU:n tulevaa maatalouden tutkimus- ja innovaatioagendaa pitäisi muotoilla.

Osallistujia perehdytettiin siihen, kuinka tutkimus- ja innovaatiotoimet tekevät mahdolliseksi sen, että maanviljelijät, metsänhoitajat ja maaseudulla asuvat saavuttavat EU:n ympäristöön liittyvät, sosiaaliset, taloudelliset ja kestävän kehityksen tavoitteet, sekä yhteyden yhteiseen maatalouspolitiikkaan.

Euroopan maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski avasi tilaisuuden. Asiantuntijat keskustelivat maatalouteen, metsätalouteen ja maaseutuyhteisöihin liittyvästä maailmanlaajuisesta tutkimus- ja innovaatioagendasta sekä tutkimuksen ja innovaation roolista Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisessa Euroopassa ja sen ulkopuolella. Temaattisiin istuntoihin osallistuneet kartoittivat EU:n tutkimus ja innovaatioagendan maatalouden ja maaseudun kehittämisen pitkäaikaisia prioriteetteja. Ne vaikuttavat Horisontti-ohjelman ja sen tulevien työohjelmien laatimiseen.

Euroopan komission tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava pääjohtaja, Marc Lemaître, sekä maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava Wolfgang Burtscher allekirjoittivat yhdessä Maaperämanifestin. Konferenssi päättyi Save Soil -liikkeen Sadhgurun inspiroivaan viestiin.