EU
Vihreän siirtymän gaala

Huomioita EU:n vihreästä viikosta 2022

Huomioita EU:n vihreästä viikosta 2022

Jos et ehtinyt seurata tämän vuoden EU:n vihreän viikon tapahtumia, löydät tästä kirjattuna joitakin keskusteluteemoja 31.5. englanninkielisestä tilaisuudesta.

Kiertotalous – suunniteltu kestämään -tilaisuudessa korostettiin kestävän kehityksen mukaista ja yhteen kytkeytyvän tuotannon merkitystä. Energia- ja hiili-intensiivisiä tuotteita tullaan säännöstelemään enemmän. Tavoitteena on kestävämmät tuotteet, korjattavuus ja uudelleen käytettävyys. Informaatiovaatimukset lisääntyvät: Mitkä ovat vaaraa aiheuttavia materiaaleja? Mitä osia voi uudelleen käyttää, korvata, korjata tai kierrättää? Lisäksi yritysten sosiaalisesta vastuusta tulee tärkeämpää. Lahjoittaako yritys esimerkiksi hyväntekeväisyyteen tai luonnonsuojeluun?

EU jatkaa kiertotalouskeskittymien (hubit) liiketoiminnan ja verkottumisen tukemista. Lisäksi tarvitaan vihreän siirtymän liiketoimintamalleja, jotka luovat lisäarvoa ja tuottavat yrityksille voittoa. Liiketoimintaa tulee kehittää materiaali- ja resurssimalleissa, tuotesuunnittelussa, tuotteen eliniän pidentämisessä, jaetuissa alustoissa ja palveluissa, tuotteen elinkaaren hallinnassa ja käyttöiän jälkeisessä hyödyntämisessä.

Merkinnät, seuraaminen ja jäljittäminen lisääntyy tuotteissa. Todennäköisesti myös sulautetut seurantajärjestelmät materiaaleissa. Esineiden internetillä (engl. Internet of Things, lyh. IoT) tarkoitetaan järjestelmiä, jotka perustuvat teknisten laitteiden suorittamaan automaattiseen tiedonsiirtoon sekä kyseisten laitteiden etäseurantaan ja -ohjaukseen internet-verkon kautta. Materiaalien internet on vaihtoehtoinen tarkempi tietoverkko, mutta on huomioitava käyttäjien oikeudet sekä turvallisuuden että yksityisyydensuojan kannalta. Materiaalien internet voisi kerätä tietoa, esimerkiksi vaaraa aiheuttavista materiaaleista ja tuotteen osien uudelleen käytettävyydestä.

Nykyisestä talousjärjestelmästä tulee siirtyä uuteen kestävän talouden järjestelmään joka ei perustu kilpailuun vaan yhteistyöhön ja vastuullisuuteen. Ylikuluttamista vähennetään siten ettemme ylitä planeettamme kantokykyä.

Nollapäästökeskustelu etsi keinoja saasteiden vähentämiseen. Saastuttajien verottaminen vaikuttaa loogiselta, mutta on tärkeää olla kohtuullisia niiden alueiden kanssa, jotka tuottavat harvinaiset ja arvokkaat resurssit. Järjestelmän tulee olla reilu. Useamman kerran tuotiin esille ettei muutos tarkota korkeampaa verotusta vaan kohdistuu siihen, mitä verotetaan. Nykyisin useimmat verot kohdistuvat työhön, mikä vaikuttaa köyhimpiin eniten.

EU ei ole tavoittanut ilmastopäästöille asettamiaan tavoitteita. Miten saamme aikaan enemmän vähemmällä? Miten parhaiten käytetään maaperää tuottaaksemme enemmän vähemmin päästöin? Miten luodaaan toimivat ja oikeudenmukaiset vihreät verot? Mikä on yritysten saastuttamisen hinta? Muutos ei ole helppo, mutta myös vihreiden teknologioiden nousu on odotettavissa. Yritykset muuttavat toimintatapojaan. Päästöistä kerätyt tulot voidaan kierrättää takaisin toimialoille ja maatiloille vähempipäästöisen toiminnan lisäämiseksi. Sekä motivointia että kannustimia tarvitaan. EU suosittelee energian säästämistä ja käyttää direktiivejä tarvittaessa.

Ympäristön suojelun tavoitteina on siirtyä fossiilisesta energiasta uusiutuviin, säästää energiaa, vähentää maito- ja lihatuotteiden käyttöä, vähentää maatalouden päästöjä, lisätä tuottajien vastuuta sekä tuotannon että jätteen osalta ja johtaa rakennemuutosta toiminnan ohjaamiseksi vähempipäästöiseksi.

Luonnon monimuotoisuus -tapahtuma huomioi EU:n vihreän ohjelman, pellolta pöytään -strategian, ruokaturvallisuuden sekä kolminkertaisen planeettakriisin. Kolminkertainen planeettakriisi viittaa kolmeen ihmiskuntaa kohtaavaan haasteeseen: ilmastonmuutokseen, saasteeseen ja luonnon monimuotoisuuden rikkoutumiseen. Jokainen näistä omaa erilliset aiheuttajat ja vaikutukset ja kaikki tulee ratkoa jos maapallolle halutaan turvata elinkelpoinen tulevaisuus. EU valmistelee luonnon ennallistamisen lakia.

Nuorten edustajat nostivat esiin, että ilmastoaktivismissa ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa on samat tavoitteet. Nuorilla on huolta näistä molemmista. Pääsyitä ovat luonnonvarojen ylikuluttaminen ja markkinakapitalismi. Nuoremmilla sukupolvilla on hyvät tarkoitusperät samoin halua toimia, mutta heillä ei ole rahaa ja valtaa. Nuorille tarjotaan ainoastaan korvauksetonta vapaaehtoistyötä.

Irlannin maankäytön pilottiohjelma esiteltiin yleisölle. Se sisältää pisteytyskortit maanviljelijöille. Niille, jotka hyödyntävät kestävää maankäyttöä, tarjotaan korkeammat tuotehinnat. Jos pisteet ovat riittämättömät, tukea tarjotaan parantamaan kehitettäviä kohteita. Pilottiohjelmassa ennallistamistoimet ovat vapaaehtoisia, mutta lisäävät maanviljelijöiden tuloa. Yleisen kehityskohteen tulisi olla koko ruokatuotantojärjestelmässä, ei ainoastaan maataloudessa.

Käyttäytymisongelmat tunnistetaan resurssien hintojen määräytymisessä: sekä työ että luonto on aliarvostettua. Lisäksi nykyinen keskittyminen tuotannon sääntelyyn kysynnän sijasta vähentää reiluutta ja lisää ylikulutusta.

EU:n tulee lisätä yhteisiä ponnistuksia luonnon monimuotoisuuden ja ilmaston säilyttämiseen. Lisäksi kaupungeistakin tulee tehdä vihreämpiä.

8.6.2022

Anne Sormunen

KTM, kansainvälinen liiketoiminta